Prevádzkový poriadok klubovne občianskeho združenia SPOLOČNE RÁSŤ

 

Identifikačné údaje:

Názov a adresa klubovne:

SPOLOČNE RÁSŤ o.z.

Hollého 12

901 01  Malacky

IČO:5095440

 

Kontaktné údaje:

POLOČNE RÁSŤ o.z. , e-mail: info@spolocnerast.sk

Otváracie hodiny:

Pondelok - Nedeľa                 Podľa dohody

Účel klubovne

Klubovňa SPOLOČNE RÁSŤ o.z. (ďalej len klubovňa OZ) slúži na aktivity spojené s napĺňaním cieľov OZ uvedených v stanovách OZ. Združovanie návštevníkov klubovne je na základe ich slobodnej vôle.

Podmienky prevádzky a zásady ochrany zdravia návštevníkov klubovne

Členovia OZ sú povinní zabezpečiť udržiavanie priestorov klubovne v čistote a poriadku. V priestoroch je zabezpečené dostatočné osvetlenie oknami a osvetlením.

Výmena vzduchu v klubovni je zabezpečená prirodzeným spôsobom otvárateľnými oknami. V zimnom období sú priestory vykurované radiátormi.

Návštevníci majú k dispozícii šatňu a priestory na osobnú hygienu (2x umývadlo a WC).

V klubovni je prísny zákaz fajčenia.

V klubovni je na viditeľnom mieste umiestnená lekárnička prvej pomoci. Pravidelne sa dopĺňa a vymieňa.

Pokyny, obmedzenia a zákazy týkajúce sa návštevníkov klubovne

Návštevník svojím vstupom do priestorov klubovne potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil so všetkými ustanoveniami prevádzkového poriadku a že je s nimi uzrozumený. Prevádzkový poriadok je umiestnený na viditeľnom mieste prevádzky. OZ si vyhradzuje právo na zmeny v prevádzkovom poriadku.

Návštevníci sú oprávnení využívať klubovňu na základe príspevku na činnosti spojené s napĺňaním cieľov OZ. Osoba mladšia ako 16 rokov smie priestor a aktivity v ňom využívať len v sprievode dospelej osoby, príp. so súhlasom dospelej osoby a na jej zodpovednosť. OZ v tomto prípade nenesie zodpovednosť za prípadné škody na zdraví a majetku spôsobené pohybom detí v klubovni.

Návštevníci sa do všetkých aktivít zapájajú dobrovoľne a na vlastnú zodpovednosť.

Pred začiatkom vybranej aktivity sa odporúča, aby návštevník svoj zdravotný stav konzultoval s lekárom.

Je zakázaný vstup návštevníkom pod vplyvom alkoholu, omamných a psychotropných látok a tiež v ušpinenom oblečení. Je tiež zakázaný vstup osobám vzbudzujúcim verejné pohoršenie. Člen OZ alebo lektor je oprávnený vyzvať takéto osoby, aby priestory klubovne bezodkladne opustili.

Na prezliekanie a odkladanie odevu a obuvi je pre návštevníkov určená šatňa. Neodporúča sa návštevníkom, aby si odkladali cenné veci v šatni, a OZ neručí za ich prípadnú stratu. Cenné veci si návštevník môže odložiť v cvičebnej miestnosti. Na športovú plochu je povolený vstup iba v čistej obuvi s nefarbiacou podrážkou alebo naboso.

Cvičebné náradie a ďalšie vybavenie klubovne je návštevník povinný používať jedine spôsobom na to určeným. Návštevník je povinný správať sa tak, aby nedochádzalo k poškodeniu zariadenia klubovne a ani k ohrozeniu jeho zdravia a zdravia ostatných návštevníkov.

Návštevník sa zúčastňuje všetkých aktivít a používa zariadenie klubovne na vlastnú zodpovednosť, za deti do 16 rokov zodpovedá jeho zákonný zástupca. Počas aktivít sa návštevníci riadia pokynmi lektora. Za poranenia a úrazy, ktoré si návštevník spôsobí vlastnou neopatrnosťou, nerešpektovaním svojho zdravotného stavu a nerešpektovaním prevádzkového poriadku nenesie OZ žiadnu zodpovednosť.

Návštevník je povinný oznámiť lektorovi akúkoľvek poruchu, príp. poškodenie zariadenia klubovne.

V prípade porušenia vyššie uvedených podmienok môže OZ udeliť návštevníkovi zákaz vstupu. Návštevník je povinný výzve na opustenie priestorov klubovne bezodkladne vyhovieť.

Spôsob a frekvencia upratovania klubovne

V čase prevádzky zodpovedá za riadne dodržiavanie hygieny v priestoroch celej klubovne lektor alebo určený člen OZ. Klubovňa sa udržiava v čistote a poriadku denne, zabezpečuje sa jej pravidelné vetranie. Tuhý komunálny odpad sa zbiera v uzatvárateľných a umývateľných nádobách a denne sa vynáša. Nádoby na odpad sa denne čistia a 1x týždenne dezinfikujú.

Denné upratovanie zahŕňa: vysávanie a umývanie podláh, čistenie a dezinfekciu spŕch, umývadiel a WC, čistenie a dezinfekciu šatní, vynášanie odpadu, vetranie prevádzky. Raz za štvrťrok sa vykonáva celkové upratovanie a dezinfekcia, čistia sa aj ťažšie dostupné miesta, umývajú sa svietidlá a okná.

Postup pri mechanickej očiste, prípadne dezinfekcii povrchových plôch miestností a zariaďovacích predmetov

Vlhká mechanická očista a dezinfekcia plôch a podláh sa zabezpečuje denne pred začatím alebo po skončení prevádzky, príp. podľa potreby aj počas dňa. Prevádzka je vybavená dostatočným množstvom čistiacich a dezinfekčným prostriedkov a čistiacich pomôcok. Doba exspirácie čistiacich prípravkov sa neprekračuje. Pri ich používaní sa dodržiava pracovný postup uvedený v návode od výrobcu prípravku, pracovníci musia byť poučení o spôsobe používania jednotlivých prípravkov a ich príprave.

Plochy cvičebných pomôcok a zariadenia, ktoré prichádzajú do priameho kontaktu s telom návštevníka sú po každom návštevníkovi umyté a dezinfikované prípravkom na to určeným.

Rezervácie lekcií cez rezervačný systém Sportimea

Rezervácie do vybraných lekcií sa uskutočňujú cez elektronický rezervačný systém Sportimea. Rezerváciu je možné zrušiť len cez online rezervačný systém. Odhlásenie je možné 4h pred začatím lekcie, ktorá sa koná v poobedných a večerných hodinách a 12h pred začatím lekcie, ktorá sa koná v doobedných hodinách.

V prípade neodhlásenia sa z lekcie v časovom limite, bude účtovaný plný poplatok za účasť na lekcii. Automaticky z kreditu alebo permanentky, príp. v hotovosti na ďalšej lekcii.

Prevádzkový poriadok klubovne musí byť sprístupnený na vhodnom a viditeľnom mieste.

V Malackách, dňa 28.1.2019

 

 

Vypracoval: Ing. Marcela Csillaghyová

predseda OZ