Cieľom je hravou formou rozvíjať u detí pozitívny vzťah k pohybu a k sebapoznaniu možností vlastného tela.
Budeme veľa skásať, preliezať, podliezať, šplhať, loziť, rúčkovať...
2,5-3 roky
Už od narodenia cieľom každého jedinca je, aby sa dokázal pohybovať čo najsamostatnejšie, ovládal základné zručnosti tela. Práve v tomto veku môžme posúvať tieto základné zručnosti o niečo ďaľej. Budovať ich fyzickú a psychickú zdatnosť. Hlavným cieľom u detí je vybudovať správny základ pre šport a celkový zdravý vývin dieťaťa.
3-4 roky
Už v predškolskom veku deti dokážu vnímať a získavať určité návyky. Čím skôr dieťatko začne s rozvojom všetkých pohybových zručností a začne si budovať dobrý a vhodný všeobecný pohybový základ, tým lepšie.
Práve v tomto veku je cieľom vybudovať dobrý všeobecný základ pre neskoršiu špecializáciu. Zabezpečiť, aby bolo dieťa dobre pripravené na rôzne aktivity.
5-6 rokov
V rannom školskom veku je u detí cieľom pomaly zisťovať a rozvíjať predispozície pre rôzne športové odvetvia.  Budovať dobrý základ a pomáhať deťom nájsť to, čo ich baví a mať rád šport. Na druhej strane, zabrániť predčasnej špecilizácii a následnému upnutiu k jednému športovému odvetviu. V tomto veku je tak isto dôležité budovanie všeobecnej prípravy.